Darmowa wysyłka na wszystkie produkty. Bez wyjątku!
Regulamin§ 1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem www.drukowanieulotek.pl, zwanego dalej Serwisem.

2. Właścicielem i administratorem serwisu www.drukowanieulotek.pl oraz marki Labcreation jest firma Bekens Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sokola 6c, o numerze NIP: 739-392-45-31, zwana dalej Zleceniobiorcą.

3. Informacje zamieszczone na stronach serwisu www.drukowanieulotek.pl, w szczególności opisy, parametry użytkowe i dane techniczne oraz ceny produktów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Zamówienia mogą być składane jedynie przez klientów posiadających konto w serwisie internetowym.

5. Klient zakładając konto w serwisie drukowanieulotek.pl oświadcza iż zapoznał się z warunkami regulaminu i akceptuje je.

6. Klient zakładając konto w serwisie drukowanieulotek.pl wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)wykorzystywania wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisie jedynie w zakresie własnego użytku.

b) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Zamówienia w serwisie www.drukowanieulotek.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

9. Zamówienia w serwisie drukowanieulotek.pl mogą składać jedynie:

a) osoby prawne.

b) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań.

c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z Serwisu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Serwisu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

9.1 W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu drukowanieulotek.pl przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub nie posiadającej uprawnień do składania zamówień w imieniu organizacji, osoba skladająca zamówienie jest zobowiązania do przekazania serwisowi swoich danych osobowych wraz z osobistym numerem NIP lub w przypadku jego braku z numerem PESEL.

10. W sytuacji naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu Drukowanieulotek.pl zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do całości bądź części Serwisu, w szczególności, gdy Klient:

a) korzysta z serwisu w sposób mogący naruszyć prawa osób trzecich,

b) korzysta z serwisu w sposób mogący naruszać ogólny porządek prawny bądź dobre obyczaje.

c) w trakcie rejestracji podał nieprawdziwe, nieaktualne, mogące wprowadzać w błąd bądź naruszać prawa osób trzecich dane.

11. W przypadku zablokowania dostępu do serwisu, nie jest dozwolona kolejna rejestracja bez zgody administratora serwisu.

12. Działania niedozwolone:

a) korzystanie z serwisu w sposób mogący jakkolwiek zakłócić jego funkcjonowanie.

b) korzystanie z serwisu w sposób uciążliwy bądź utrudniający korzystanie z niego innym użytkownikom.

c) przekazywanie treści niezgodnych z przepisami prawa, np. mogących zniesławiać lub naruszyć dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej itp.

d) zamieszanie na stronach serwisu bądź rozsyłanie za jego pomocą informacji handlowych bez zgody Bekens Sp. z o.o.

 

§ 2 Pliki produkcyjne

1. Pliki graficzne w formie elektronicznej dołączone do zamówienia traktowane są jako wersja ostateczna i po pozytywnej weryfikacji oceniającej ich podstawowe parametry techniczne i zaakceptowaniu przez BOK www.drukowanieulotek.pl będą automatycznie przekazywane do druku.

2. Pliki graficzne przekazane Zleceniobiorcy przez Klienta, powinny być przygotowane zgodnie z instrukcjami opisanymi w kartach produktów na stronach serwisu.

3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne i ortograficzne znajdujące się w treści projektów graficznych.

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przekazanych przez Klienta. W przypadkach gdy dostarczone materiały będą zawierały treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Zleceniobiorca ma prawo odmówić realizacji zamówienia.

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku w przypadku dostarczenia przez Klienta projektu graficznego w formacie Corel Draw (.cdr) lub innego będącego plikiem wynikowym wygenerowanym przy pomocy oprogramowania Corel Draw.

7. Zleceniobiorca udostępnia w serwisie aplikację umożliwiającą sprawdzenie parametrów technicznych pliku graficznego. W sytuacji gdy plik nie spełnia któregokolwiek z podstawnych parametrów wymaganych w druku, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a proces realizacji zamówienia zostanie wstrzymany do czasu reakcji Klienta.

8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z dostarczenia przez Klienta nieprawidłowo przygotowanych plików graficznych.

9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku w sytuacji gdy Klient wybierze opcję sprawdzania automatycznego i dostarczy niepoprawnie przygotowane pliki które zostaną przekazane do realizacji i np. zawierają grafiki o nieodpowiedniej rozdzielczości, zawierają nieprawidłowe lub nie zawierają spadów, są niezgodne z dostępnymi na stronie każdego produktu makietami falcowania, bigowania lub wycinania.

10. Zleceniobiorca nie gwarantuje archiwizacji przekazanych przez Klienta plików graficznych.

Maksymalny okres przechowywania materiału graficznego nie przekracza okresu 2 miesięcy.

 

§ 3 Ceny i sposoby płatności.

1. Ceny Produktów w serwisie www.drukowanieulotek.pl wyrażone są w złotych polskich .

2. Ceny podane w serwisie nie obejmują kosztów dodatkowych takich jak:

- dopłata za pobranie kurierskie,

- dopłata za wskazanie godziny dostawy,

- dopłata za wysyłkę na wiele adresów,

3. Dostępne metody płatności:

- System płatności elektronicznych PayU: karty debetowe, kredytowe, przelewy on-line,

- przelew bankowy

- płatność za pobraniem

4. Dane osobowe Klientów opłacających zamówienia poprzez system PayU są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90, jako administratorowi danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przekazania danych przez banki i systemy płatnicze.

6. Za zrealizowane zamówienie wystawiana jest e-faktura dostępna do pobrania, po zalogowaniu do konta klienta, wybierając podstronę „faktury” w zakładce ”moje konto”.

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cennikach bez uprzedzania.

8. W przypadku anulowania przez klienta niezrealizowanego zamówienia opłaconego przez PayU, przy zwrocie płatności odliczana jest opłata administracyjna w wysokości 3% z tytułu kosztów pobieranych przez system PayU.

§ 4 Zawarcie umowy

1.Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest założenie konta w serwisie www.drukowanieulotek.pl

2. Przedmiotem Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne, których parametry określa Klient podczas składania zamówienia.

3. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem serwisu www.drukowanieulotek.pl, należy: - założyć konto na portalu - wybrać produkt i określić jego cechy dobierając je spośród dostępnych dla danego produktu opcji - potwierdzić chęć zawarcia umowy klikając przycisk „zamów” co spowoduje wygenerowanie propozycji zawarcia umowy sprzedaży wraz z podsumowaniem złożonego zamówienia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz zamówienie będzie widoczne w zakładce „zamówienia”, gdzie należy dograć i zaakceptować pliki oraz wybrać dogodną metodę płatności.

4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków:

a) Płatność za złożone zamówienie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Zleceniobiorcy , wyjątek stanowią zamówienia w których wybrano płatność za pobraniem.

b) Wszystkie wgrane przez Klienta pliki graficzne zostaną zaakceptowane do druku.

5. Dostarczenie przez Klienta wszystkich niezbędnych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Zleceniobiorcą Umowy sprzedaży.

6. Zamówienia które zostały opłacone lub zostały złożone z płatnością „przy odbiorze” oraz posiadają dołączone i zaakceptowane pliki graficzne są niezwłocznie przekazywane do realizacji i od tego momentu nie ma możliwości ich anulowania jak również dokonywania zmian parametrów zamówienia i zamiany plików graficznych.

7. Z uwagi na fakt iż produkty zamawiane za pośrednictwem serwisu www.drukowanieulotek.pl noszą cechy produktu realizowanego na indywidulane zamówienie, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

8. Anulowanie zamówienia które zostało opłacone lub złożone jako płatne przy odbiorze, możliwe jest tylko i wyłącznie do momentu akceptacji dołączonych do tego zamówienia plików graficznych.

9. Zamówienie nieopłacone lub złożone z płatnością „przy odbiorze”, do których nie dołączono lub nie zaakceptowano dołączonych plików graficznych będą automatycznie usuwane z konta klienta po upływie 30 dni od momentu ich złożenia.

10. Zwrot płatności za anulowane zamówienia nastąpi najdalej w ciągu 14 dni od momentu przyjęcia i zaakceptowania przez www.drukowanieulotek.pl rezygnacji Klienta z realizacji zlecenia.

 

§ 5 Warunki dostawy

1. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z opisanymi w serwisie www.drukowanieulotek.pl terminami i kosztami dostawy przed złożeniem zamówienia.

2. Obowiązkiem klienta jest podanie kompletu danych niezbędnych do dostarczenia zamówienia jak również przypisanie wybranego adresu lub adresów do zamówienia. W sytuacji kiedy zamawiający nie wskaże adresu do wysyłki zamówienia, zostanie ono nadane na adres oznaczony w książce adresowej jako domyślny.

3. Zleceniobiorca podejmie wszelkie starania, by zrealizować i wysłać Zamówienie w podanym terminie, jednakże dopuszcza się możliwość nieterminowej realizacji zamówienia wynikającą ze zwyżki produkcyjnej lub z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy lub zdarzeń losowych między innymi braków w dostawach energii elektrycznej, przerwach w dostępie do sieci Internet, awarii maszyn lub opóźnień spowodowanych nieterminowym doręczeniem przesyłki przez firmy kurierskie . Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień powstałe z wyżej opisanych przyczyn. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka w realizacji przekroczy 3 dni robocze, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.

4. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich i świadczona jest zgodnie z warunkami świadczenia usług określonymi przez te firmy.

5. Produkty zamówione za pośrednictwem serwisu www.drukowanieulotek.pl wysyłane są na jeden lub więcej adresów wskazanych podczas składania zamówienia.

 

§ 6 Reklamacje

1. Klient jest zobligowany do weryfikacji i oceny zamówionego produktu lub usługi oraz złożenia ewentualnej reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest złożenie jej za pomocą specjalnego formularza dostępnego w szczegółach danego zamówienia.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kiedy klient nie decyduje się na ponowny wydruk maksymalny poziom rekompensaty nie może przekroczyć 100% wartości reklamowanego zamówienia.

3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej wady lub niezgodności oraz precyzować żądanie reklamacyjne.

4. Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia.

5. W przypadku reklamacji zgłoszonych w dni robocze po godz. 15:00 lub dni wolne od pracy bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w następnym dniu roboczym.

6. W szczególnych przypadkach Zleceniobiorca może poprosić Klienta za pośrednictwem wiadomości email o zwrot części lub całości reklamowanego nakładu, dostarczenie dodatkowych dokumentów lub złożenie wyjaśnień. Klient jest zobowiązany w przeciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości do zwrotu niezbędnego do rozpatrzenia reklamacji nakładu , przesłania dokumentów lub ustosunkowania się do zapytania przesłanego przez Zleceniobiorcę. Niedopełnienie powyższego obowiązku spowoduje oddalenie reklamacji.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt przesłania zwrotu zamówienia ponosi Zleceniobiorca.

8. Ze względów podyktowanych ograniczeniami technologicznymi dopuszczalne są następujące odchylenia:

a) różnica ilościowa i jakościowa zamówionego produktu o ile nie przekracza +/- 5% ilości zamówionej

b) odchylenie od nominalnej linii cięcia przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki może wynosić +/- 1 mm,

c) odchylenie linii falcowania lub bigowania od nominalnego miejsca jej usytuowania może wynosić +/- 1 mm,

d) odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania może wynosić +/- 1 mm,

e) odchylenie w spasowaniu kolorów nadrukowywanych kolejno po sobie może wynosić +/- 0,2 mm,

f) odchylenia spasowania warstwy lakieru UV i rysunku może wynosić +/- 1 mm,

9.Ze względu na istotne różnice technologiczne w sposobie obrazowania nie mogą być przedmiotem reklamacji rozbieżności w odwzorowaniu kolorów pomiędzy obrazem wyświetlanym na monitorze komputerowym a wydrukiem.

10.Z uwagi na fakt iż druk odbywa się przy użyciu kilku różnych maszyn Zleceniobiorca nie może zagwarantować powtarzalności odwzorowania kolorów przy ponownym wydruku tego samego projektu graficznego i różnice takie nie mogą stanowić przedmiotu reklamacji. Ze względów technologicznych uszlachetnienie folią lub lakierem UV może powodować nieznaczną zmianę odwzorowania kolorów w stosunku do dostarczonego projektu. Zmiana taka nie może być podstawą do reklamacji.

11. Kryteria oceny wad druku i obróbki introligatorskiej:

a) warstwę lakieru UV, offsetowego lub dyspersyjnego uznaje się za nieprawidłową jeżeli na powierzchni przeznaczonej do lakierowania występują miejsca niepolakierowane, odpryski lakieru, itp.

b) złam uznawany jest za wykonany nieprawidłowo technologicznie, gdy powoduje zagniecenia, zmarszczenia papieru , w stopniu uniemożliwiającym poprawne odczytanie treści lub ilustracji.

c) Bigowanie stosuje się dla gramatur papieru od 150 g/m2 wzwyż, w celu ograniczenia występowania zjawiska pękania papieru w miejscu łamania. Z uwagi na fakt iż zjawiska tego nie można całkowicie wyeliminować gdyż ma ono bezpośredni związek z wytrzymałością mechaniczną papieru i nasyceniem zadruku wynikającym z dostarczonego przez Klienta projektu graficznego, nie może być traktowane jako zawinione przez Zleceniobiorcę.

12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu zamówienia do Klienta rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody sporządzonego w obecności kuriera przy odbiorze przesyłki. W przypadku braku protokołu szkody Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do oddalenia reklamacji.

13. Zleceniobiorca nie uznaje swojej odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz firm kurierskich, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zleceniobiorcą a Klientem rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniobiorcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.